Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

BẢN CHÍNH THƯ CỦA ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN

BẢN CHÍNH THƯ CỦA ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN

NGUYỄN PHÚC LIÊN

Tôi xin minh định ngay rằng những điều nhận xét của tôi dưới đây không phải là để PHẢN ĐỐI hay để ỦNG HÔ.. Đây hoàn toàn là những nhận xét có tính cách kỹ thuật, chứ không thiên vị gì cả. Thấy sao nói vậy mà thôi.

Khi đọc trên Diễn Đàn, tôi thấy hai LÁ THƯ: một lá THƯ đen trắng được nói là Báo VĂN NGHỆ TIỀN PHONG đang giữ; một lá THƯ có nền mầu hồng được nói là Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN đang giữ.

Tôi muốn quan sát xem lá THƯ nào được chụp lại từ lá THƯ kiạ Tôi không dám xác nhận rằng lá THƯ nào là BẢN CHÍNH (Original) hay là cả hai lá THƯ đều không là BẢN CHÍNH.

HAI LÁ THƯ

PHÂN TÍCH

CHỮ S SAU CHỮ E

Trong lá THƯ mà Văn Nghệ Tiền Phong đang giữ, thì chữ S sau chữ E có sự đồng nhất từ đầu THƯ cho đến cuối như chúng tôi liệt kê trên đây. Như vậy chữ S này là cùng một người viết.

Trong lá THƯ mà Ông NGUYỄN CHÍ THIỆN đang giữ, thì từ đầu cho đến chữ infortunes, các chữ S sau chữ E cũng đồng nhất như trong lá THƯ của Văn Nghệ Tiền Phong, trừ chữ S cuối cùng của chữ INFORTUNES. Chữ S này trong THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện có thêm phần trên cao hơn lên và đồng thời chữ S này trở thành lạc loài, không phải cùng một người viết.

Vì vậy, có thể nói rằng lá THƯ mà Văn Nghệ Tiền Phong đang giữ có tính cách đồng nhất từ một người viết; còn lá THƯ mà Ông Nguyễn Chí Thiện đang giữ không mang tính cách đồng nhất của một ngườị

Nếu lá THƯ của Văn Nghệ Tiền Phong được chụp lại từ lá THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện, thì chữ S cuối cùng của chữ INFORTUNES phải có phần trên của chữ S cao lên, chứ không thể mất phần này với nét rất đậm được. Như vậy có thể nói rằng lá THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện được chụp lại từ lá THƯ của Văn Nghệ Tiền Phong, rồi ai đó THÊM phần trên cao lên của chữ S cuối cùng. Chính việc thêm phần trên của chữ S cuối cùng khiến chúng ta thấy rằng:

=> Người thêm phần trên của chữ S không phải là người đã viết lá THƯ gốc bởi vì tác giả lá THƯ viết chữ S sau chữ E rất đồng nhất từ đầu cho đến cuối THƯ như trong lá THƯ mà Văn Nghệ Tiền Phong đang giữ.

=> Nếu cả hai lá THƯ được chụp từ một BẢN GỐC, thì phải giống nhaụ Nhưng hai bản chụp lại khác nhau về chữ S cuối cùng nàỵ Người ta dễ chấp nhận bản chụp của mà Văn Nghệ Tiền Phong đang giữ là từ Bản gốc vì có sự đồng nhất của chữ S sau chữ E từ đầu đến cuối, trong khi ấy lá THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện xa với Bản gốc vì không có sự đồng nhất. Chẳng lẽ tác giả đang viết chữ S sau chữ E từ đầu cho đến gần cuối, lại đốc chứng viết chữ S cuối cùng lạc loài ra.

=> Nếu Văn Nghệ Thiền Phong nói rằng THƯ mình đang giữ là Bản gốc, thì việc nói này có lý hơn bởi lẽ chữ S sau chữ E chứng tỏ một người viết. Còn nếu Ông Nguyễn Chí Thiện nói lá THƯ mà Ông đang giữ là Bản gốc, thì chúng ta có lý do nghi ngờ bởi lẽ chữ S cuối cùng không phải là của tác giả đã viết một kiểu chữ S từ đầu thư đến phút chót.

Chúng tôi cũng xin chú thích thêm ba điểm khác nhau nữa trong hai lá THƯ:

* Sau chữ merci trong thư của Văn Nghệ Tiền Phong không có dấu CHẤM câu, trong khi ấy trong THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện lại có dấu CHẤM.

* Sau chữ Humanité trong THƯ của Văn Nghệ Tiền Phong có dấu CHẤM câu, trong khi ấy trong THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện lại không có dấu CHẤM.

* Trước hàng Veuillez agréer… trong THƯ của Văn Nghệ Tiền Phong có dấu vết gấp của lá THƯ, trong khi ấy trong thư của Ông Nguyễn Chí Thiện không vết gấp lá THỰ Chẳng lẽ Bản gốc không có vết gấp mà Văn Nghệ Tiền Phong lại thêm vào cho phức tạp. Trong khi ấy, lá THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện, sau khi chụp có vết gấp thư, thì có người đã sửa vết gấp đi cho sạch sẽ. Điều này cũng chứng tỏ rằng lá THƯ của Ông Nguyễn Chí Thiện không phải là Bản gốc bởi lẽ lá THƯ của Văn Nghệ Tiền Phong chứng minh rằng Bản gốc có vết gấp của lá THƯ gốc.

NGUYỄN PHÚC LIÊN

http://www.hon-viet.co.uk/NguyenPhucLien_BanChinhThuCuaOngNCThien.htm

Advertisements

October 30, 2008 - Posted by | Uncategorized |

1 Comment »

  1. […] BẢN CHÍNH THƯ CỦA ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN […]

    Pingback by Mục Lục « Danchutudo’s Weblog | October 30, 2008 | Reply


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: