Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Bùi Dương Liêm phỏng vấn tác giả Liên Thành: Biến Động Miền Trung

Bùi Dương Liêm phỏng vấn tác giả Liên Thành: Biến Động Miền Trung

Kính mời quý vị theo dõi Bùi Dương Liêm phỏng vấn tác giả Biến Động Miền Trung : cựu Thiếu Tá Cảnh sát Liên Thành.

1/
http://www.youtube.com/watch?v=gM3rc_MQWZ4


2/
http://www.youtube.com/watch?v=8Ix8eEi5c6w


3/
http://www.youtube.com/watch?v=uDWHSFgJH0c


4/
http://www.youtube.com/watch?v=E6Q8eaGMViQ


5/
http://www.youtube.com/watch?v=QDvgN83H8xU


6/
http://www.youtube.com/watch?v=BpzH-b4HSSg


http://www.youtube.com/user/bebeliem

September 25, 2009 Posted by | Bùi Dương Liêm phỏng vấn tác giả Liên Thành: Biến Động Miền Trung | | Leave a comment