Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

suc_vat_pham_dinh_trong_tay_sai_an_cut_suc_vat_ho_chi_minh

suc_vat_pham_dinh_trong_tay_sai_an_cut_suc_vat_ho_chi_minh

NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng

Part 1 of 2:

NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng from hochiminhsucvat on Vimeo.


Part 2 of 2

suc vat pham dinh trong tay sai an cut suc vat ho chi minh from hochiminhsucvat on Vimeo.

December 4, 2009 Posted by | NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng, suc_vat_pham_dinh_trong_tay_sai_an_cut_suc_vat_ho_chi_minh | , | Leave a comment