Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Bác Hồ ơi – bác là đồ chó đẻ – Thiên đường bác hứa như thế kia a

ho-chi-minh-cho-de

Bác Hồ ơi – bác là đồ chó đẻ – Thiên đường bác hứa như thế kia a

June 20, 2010 Posted by | Bác Hồ ơi – bác là đồ chó đẻ – Thiên đường bác hứa như thế kia a | | Leave a comment