Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

ngan-nam-thang-long

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu

October 2, 2010 Posted by | ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu, thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu | , | Leave a comment