Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc

6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc


P. 1/4 6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc

http://www.youtube.com/watch?v=LQDKVcQB0E4


P. 2/4 6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc

http://www.youtube.com/watch?v=vPMWZ77b2cY


P. 3/4 6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc

http://www.youtube.com/watch?v=iKfD3vITHxI


P. 4/4 6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc

http://www.youtube.com/watch?v=2AkVOXyJ-hs


http://www.youtube.com/user/AotrangCovang

September 10, 2009 Posted by | 6-9-2009 Hình ảnh cái bang Nông Đức Mạnh bị đả đảo tại Úc | | Leave a comment