Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Biểu Tình trước Lãnh sự quán Việt cộng tại Houston ngày 25.3.2010

bieu_tinh_houston

Biểu Tình trước Lãnh sự quán Việt cộng tại Houston ngày 25.3.2010

Đã tứ lâu có tin bọn Việt cộng sẽ mở lãnh sự quán tại TP này cho nên Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn cộng sản luôn săn sàng khi có lời kêu gọi của UBBVCNQG là xuống đường biểu tình chống bọn VC, và hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2010, hàng ngàn đồng bào đồng hương đã rủ nhau xuống đường chống bọn bạo quyền Việt cộng, tham quyền cố vị đàn áp những người dân trong nước nhưng lại sợ bọn tàu cộng đang từ từ lấn chiếm đất, biển của Việt Nam. Các Vua Hùng xưa có công dựng nước và giữ nước nhưng bọn Việt cộng hiện nay đang bán nước. Chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn non sông gấm vóc của Tổ Tiên đã để lại

http://www.youtube.com/user/BIENCHET1951

March 26, 2010 Posted by | Biểu Tình trước Lãnh sự quán Việt cộng tại Houston ngày 25.3.2010 | | 1 Comment