Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979

(P1):


http://www.vimeo.com/3292357


(P2):


http://www.vimeo.com/3292542

http://www.vimeo.com/user1312346


 ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

February 27, 2009 Posted by | KN 2000: NB Việt Thường 18-02-09 Hoàng Văn Hoan và Cuộc Chiến 1979 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment