Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (vietnamexodus)

le-hong-phuc

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (vietnamexodus)

Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc – cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh VNHN from sucvathochiminh on Vimeo.

October 26, 2009 Posted by | le-hong-phuc, Trâm Oanh phỏng vấn ký giả Lê Hồng Phúc - cựu Giám đốc chương trình Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại (vietnamexodus) | , | Leave a comment