Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN 2000 – Chính Khí Việt)

tran-thien-khiem

Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN 2000 – Chính Khí Việt)

http://www.viddler.com/explore/klmn11/videos/102/

October 15, 2010 Posted by | Liên Thành nhận định về Trần Thiện Khiêm (KN 2000 - Chính Khí Việt), tran-thien-khiem | , | Leave a comment