Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

NB Việt Thường: Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa

do-viet-khoa

NB Việt Thường: Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa

NB Việt Thường- Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa from hochiminhchode on Vimeo.

June 11, 2010 Posted by | NB Việt Thường: Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa | | Leave a comment