Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Ngày nào em đi lấy chồng: Mai Thanh Sơn – Thùy Hương

mai-thanh-son-thuy-huong

Ngày nào em đi lấy chồng: Mai Thanh Sơn – Thùy Hương

http://www.youtube.com/watch?v=-O1T9ZNmjPc

http://www.youtube.com/user/9thirdworld

May 15, 2011 Posted by | Ngày nào em đi lấy chồng: Mai Thanh Sơn - Thùy Hương | | Leave a comment