Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường)

trieu-dai-ho-chi-minh

Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường)

Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường) from hochiminhchode on Vimeo.

September 28, 2010 Posted by | Phần 1: Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh (NB Việt Thường), trieu-dai-ho-chi-minh | , | Leave a comment