Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Việt Tân Hoàng Cơ Minh là tội đồ dân tộc

The life and the lies of Vietnam Reform Party’s deceased President Hoang Co Minh
Vietnam Reform Party’s deceased President Hoang Co Minh took away money from anti communist Vietnamese people outside of Vietnam – hid himself to spend money – died in Virginia USA but announced dead in Thailand – Vietnam Reform Party is working for Communist Party of Vietnam until now

Tội đồ dân tộc Việt Tân Hoàng Cơ Minh gạt tiền người Việt chống cộng hải ngoại, đi trốn để tiêu tiền, chết ở Virginia USA mà nói láo là chết ở Thái Lan. Cho đến bây giờ, Đảng Việt Tân vẫn là tay sai cho Việt Cộng – Nhạc chế: Xin anh giữ trọn tình quê

http://www.youtube.com/watch?v=HurH7zB2sEo

http://www.youtube.com/user/notocommunism7

January 23, 2012 Posted by | Uncategorized | Leave a comment