Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Cù Huy Hà Vũ – Ai đại xá cho ai? (Nam Nhân)

cu-huy-ha-vu

Cù Huy Hà Vũ – Ai đại xá cho ai? (Nam Nhân)

Cù Huy Hà Vũ! Ai “đại xá” cho ai? (Nam Nhân) from sucvathochiminh on Vimeo.

September 19, 2010 Posted by | Cù Huy Hà Vũ - Ai đại xá cho ai? (Nam Nhân), cu-huy-ha-vu | , | Leave a comment