Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

GHPGVNTN – Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 from ditmehochiminh on Vimeo.

http://thoisukynguyen2000.blogspot.com/2009/05/ghpgvntn-thich-on-hau-giet-ong-bao-hue.html

Advertisements

June 1, 2009 Posted by | GHPGVNTN - Thích Đôn Hậu - Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 | , , , | Leave a comment