Tieudietvietcong's Blog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Lien Thanh – Bien Dong Mien Trung – Atlanta ngay 2-1-2010

Hội luận về hồi ký lịch sử “Biến Động Miền Trung” tại Atlana ngày 2 tháng 1 năm 2010


Part 01/10:


Part 02/10:


Part 03/10:


Part 04/10:


Part 05/10:


Part 06/10:


Part 07/10:


Part 08/10:


Part 09/10:


Part 10/10:


http://www.dailymotion.com/kimau

February 22, 2010 Posted by | Lien Thanh - Bien Dong Mien Trung - Atlanta ngay 2-1-2010 | | Leave a comment